(+995) 599 30 61 90
giga@tchanturia.ge

რეკრუტინგი და ჰედჰანთინგი

Lone wolf for business

ახალი თანამშრომლის მოძიება-შერჩევის პროცესი (რეკრუტინგი) უამრავ სირთულესთან არის დაკავშირებული, რადგან:

• შრომის ბაზარზე ძალიან ცოტა პროფესიონალია;
• ვაკანსიის გავრცელების სტანდარტული გზები აღარ იძლევა სასურველ შედეგებს;
• კანდიდატის პროფილის არასწორად ჩამოყალიბების გამო, ვაკანსია ვერ იხურება;
• ტალანტები, უმეტესად, თავს იკავებენ განაცხადი გააკეთონ კონკურენტ კომპანიებში;
• ხშირად, მხარეები ქმნიან არასწორ მოლოდინებს ერთმანეთის მიმართ;
• მთელი პროცესის არაეფექტურობის გამო, იკარგება დრო, ფული და სხვა მნიშვნელოვანი რესურსი.

გთავაზობთ, იმ მენეჯერების, ლიდერების, სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალების (მათ შორის Tech/IT) მოძიებას და შერჩევაში დახმარებას, რომლებიც იქნებიან:

• კომპანიის კულტურასთან თავსებადი;
• ხელმძღვანელისთვის სამუშაოდ კომფორტული;
• მოტივირებული;
• კომპეტენტური;

მომსახურების ეტაპები

მოკლე დროში ვეცნობი თქვენი კომპანიის მიზნებს და სპეციფიკას. ვსაზღვრავ იდეალური კანდიდატის პროფილს, ვადგენ პროექტის წარმატებით დასრულების შანსებს და საჭიროების შემთხვევაში, გაწვდით რეკომენდაციებს.

მიმდინარეობს ვაკანსიით ადამიანების დაინტერესება: სხვადასხვა არხით ვაკანსიის გავრცელება, სანაცნობო ქსელის გამოყენება, ტალანტების ბაზით სარგებლობა, პოტენციურ კანდიდატებთან პირდაპირი კომუნიკაცია და ა.შ.

შერჩევის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, ხდება ვაკანსიით დაინტერებული ადამიანების ,,გაფილტვრა“ და საბოლოოდ გადარჩეული კანდიდატების შესახებ, თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდება.

წარმოგიდგენთ საუკეთესო 2-3 კანდიდატს, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამებიან თქვენს მოთხოვნებს და დაგეხმარებით არა მხოლოდ სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში, არამედ მათთან წარმატებულ მოლაპარაკებაშიც.

კონკურენტული უპირატესობები

იმისთვის, რომ არ გააკეთოთ არსწორი არჩევანი და შედეგად, იმედგაცრუებული არ დარჩეთ, გთავაზობთ მარტივ შედარებებს, ჩემსა და აღნიშნული სერვისის შესაძლო მომწოდებელ სხვა სუბიექტებს შორის. შემოთავაზებული მოსაზრებები ეფუძნება ჩემს დაკვირვებასა და დამკვეთების შთაბეჭდილებების ანალიზს.

შესასრულებელი პროექტი მხოლოდ დამატებითი შემოსავლის წყაროა.

შესასრულებელი პროექტი თქვენი კმაყოფილების საშუალებაა.

შესასრულებელი პროექტი თქვენი კმაყოფილების საშუალებაა როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიან პერსპექტიაში.

შესასრულებელი პროექტი მხოლოდ დამატებითი შემოსავლის წყაროა.

შესასრულებელი პროექტი თქვენი კმაყოფილების საშუალებაა.

შესასრულებელი პროექტი თქვენი კმაყოფილების საშუალებაა როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიან პერსპექტიაში.

საკუთარი მიმდინარე სამუშაოსგან დაღლილი, ვაკანსიისთვის მუშაობს მხოლოდ თავისუფალ დროს. ასევე, ის საკუთარი გამოცდილებით ხელმძღვანელობს და ვითარდება თავის მიმდინარე სამსახურში.

ვაკანსიისთვის გამოყოფილია საჭირო დრო და ენერგია. საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების გარდა, მუდმივად ხდება მუშაობა ახალი კვალიფიკაციების შეძენაზე.

ვაკანსიისთვის გამოყოფილია შესაბამისი დრო და ენერგია. ვიყენებ რა ჩემს 10 წლიან სამუშაო გამოცდილებას, მუდმივად ვეცნობი ინოვაციურ მიდგომებს აღნიშნულ სფეროში.

საკუთარი მიმდინარე სამუშაოსგან დაღლილი, ვაკანსიისთვის მუშაობს მხოლოდ თავისუფალ დროს. ასევე, ის საკუთარი გამოცდილებით ხელმძღვანელობს და ვითარდება თავის მიმდინარე სამსახურში.

ვაკანსიისთვის გამოყოფილია საჭირო დრო და ენერგია. საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენების გარდა, მუდმივად ხდება მუშაობა ახალი კვალიფიკაციების შეძენაზე.

ვაკანსიისთვის გამოყოფილია შესაბამისი დრო და ენერგია. ვიყენებ რა ჩემს 10 წლიან სამუშაო გამოცდილებას, მუდმივად ვეცნობი ინოვაციურ მიდგომებს აღნიშნულ სფეროში.

დაბალი ენერგიულობა და რესურსების სიმწირე, სერვისის სისწრაფეზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.

ერთ რეკრუტერს შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე (მათ შორის სხვა დამკვეთის) ვაკანსია ჰქონდეს დასახური და თქვენ არ იცით ხართ თუ არ პრიორიტეტული. ამიტომ, ვადების დაცვის შანსები საშუალო ან მასზე დაბალია.

ტალანტების ბაზა, ვაკანსიის ქოფირაითინგი, სანაცნობო ქსელი და მოლაპარაკებების-დროის მართვის უნარები, საშუალებას მაძლევენ დავდო სწრაფი და ხარისხიანი შედეგები.

დაბალი ენერგიულობა და რესურსების სიმწირე, სერვისის სისწრაფეზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.

ერთ რეკრუტერს შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე (მათ შორის სხვა დამკვეთის) ვაკანსია ჰქონდეს დასახური და თქვენ არ იცით ხარტ თუ არ პრიორიტეტული. ამიტომ, ვადების დაცვის შანსები საშუალო ან მასზე დაბალია.

ტალანტების ბაზა, ვაკანსიის ქოფირაითინგი, სანაცნობო ქსელი და მოლაპარაკებების-დროის მართვის უნარები, საშუალებას მაძლევენ დავდო სწრაფი და ხარისხიანი შედეგები.

იმის გამო, რომ თქვენი პროექტი მხოლოდ დამატებითი შემოსავალია, თითქმის ნებისმიერ ფასზე გითანხმდებათ.

ფასების ლავირებაში შეზღუდულია, რადგან მას აკისრია ყოველთვიური ფინანსური ვალდებულებები (ოფისი, ხელფასები და ა.შ.).

იმის გარდა, რომ არ მაქვს კომპანიის მსგავსად ფინანსური ვალდებულებები, პროექტის სირთულიდან გამომდინარე, გთავაზობთ ფასის ოპტიმალურ ალტერნატივებს.

იმის გამო, რომ თქვენი პროექტი მხოლოდ დამატებითი შემოსავალია, თითქმის ნებისმიერ ფასზე გითანხმდებათ.

ფასების ლავირებაში შეზღუდულია, რადგან მას აკისრია ყოველთვიური ფინანსური ვალდებულებები (ოფისი, ხელფასები და ა.შ.).

იმის გარდა, რომ არ მაქვს კომპანიის მსგავსად ფინანსური ვალდებულებები, პროექტის სირთულიდან გამომდინარე, გთავაზობთ ფასის ოპტიმალურ ალტერნატივებს.

მომსახურების პირობები

სერვისის საფასური დამოკიდებულია შემდეგ კომპონენტებზე:

• დამკვეთი კომპანიის საქმიანობა;
• ვაკანსიის შინაარსი;
• ვაკანსიების რაოდენობა;
• ვაკანსიის დაკვეთის პერიოდი.

დამატებითი დეტალებისთვის, დამიკავშირდით ელ.ფოსტაზე ან მობილურის ნომერზე.

ვიდეო რჩევები

Play Video
Play Video